Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Hverdagsprosjektets roller

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Har prosjektet et samhandlingskort som viser hvilke oppgaver og roller alle nøkkelmedarbeiderne har?  
2: Er kontakten mellom nøkkelmedarbeiderne etablert seg slik at det ikke er tvil om rollefordelingen?  
3: Er prosjektleder tilfreds med prosjektets endelige rollefordeling, inklusive sin egen rolle?  
4: Er prosjektets nøkkelmedarbeidere kompetente innenfor sine respektive bemyndigelsesområder?  
5: Er nøkkelmedarbeiderne innstilt på å arbeide i dette prosjektet slik samhandlingskortet viser?  
6: Er det utført en interessentanalyse og laget en interessentmatrise for dette prosjektet?  
7: Er det godt sammenheng mellom samhandlingskortet, interesseanalysen og prosjektets rammebetingelser?  
8: Kan alle dersom nødvendig ta uformell kontakt på tvers av sine ansvarsområder i dette prosjektet?  
9: Har også ekstern ekspertise hatt anledning til å påvirke det faglige innholdet i dette prosjektet?  
10: Vil om nødvendig prosjektets overordnede organer være tilgjengelige for prosjektets nøkkelmedarbeidere?  

Viktigste motivasjon: At fordelingen av ansvar og myndighet tilfredsstiller nøkkelmedarbeiderne

Viktigste kommunikasjon: Oppover mot ledelsen, utover mot kundene og innover mot nøkkelmedarbeiderne