Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Hverdagsprosjektledelse

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Har prosjektet en klar og grei møteplan som alle involverte er fortrolig med?  
2: Formidler prosjektmøtene tilfredsstillende fremdriftsinformasjon?  
3: Deltar prosjektets nøkkelmedarbeidere i viktige beslutninger innenfor sitt kompetanseområde?  
4: Dsitribueres nøkkelinformasjon om konsekvensene av betydningsfulle avvik til de rette instanser?  
5: Foretas nødvendige justeringer av fremdriften som følge av distribuert nøkkelinformasjon?  
6: Informeres eksterne interessenter på en tilfredsstillende måte om prosjektets løpende fremdrift?  
7: Er prosjektdeltakerne flinke til å informere hverandre om situasjonen i prosjektet?  
8: Opptrer prosjektlederen med den nødvendige kombinasjonen av smidighet og fasthet i daglig drift?  
9: Får prosjektlederen aksept for viktige beslutninger han eller hun tar?  
10: Er prosjektlederen delegert tilfredsstillende selvstendighet i den daglige fremdriften av prosjektet?  

Viktigste motivasjon: At prosjektets nøkkelmedarbeidere føler at de er verdifulle

Viktigste kommunikasjon: Om graden og typen av fremdrift som finner sted og beslutninger som tas