Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Hverdagsprosjektets aktivitetsutførelse og sosiale utvikling

Svarer du ja på 15 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

16 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

Hverdagsprosjektets aktivitetsoppfølging
1: Har prosjektet hittil holdt seg innenfor tidsrammen?  
2: Har prosjektet hittil holdt seg innenfor de økonomiske rammebetingelsene?  
3: Har prosjektet hittil holdt seg innenfor de forventede kvalitetsmessige kravene?  
4: Har medarbeidernes kompetanse minst vært som forventet?  
5: Har all den ekspertise prosjektet hadde planlagt å bruke vært tilgjengelig når nødvendig?  
6: Har mulige tiltak vært drøftet internt i prosjektet ved avvik fra planlagt tid og kostnad?  
7: har det vært, eller vil det bli, utført konsekvensanalyser ved større plan-avvik?  
8: Har eller vil overordnete organer involvere seg ved større økonomiske og tekniske avvik?  
9: Har prosjektleder til enhver tid oversikt over prosjektets forpliktede kostnader?  
10: Er prosjektleder tilfreds med måten dette prosjektet er fulgt opp faglig og økonomisk? 
 
Hverdagsprosjektets sosiale oppfølging
11: Har prosjektet et godt internt informasjons og kommunikasjonsopplegg?  
12: Blir oppståtte konflikter løst på en betryggende måte?  
13: Har prosjektet en møtevirksomhet som sikrer god informasjonsutveksling?  
14: Er det gode beslutningsgrunnlag for viktige beslutninger?  
15: Delegeres viktige faglige avgjørelser på en god måte?  
16: Sikrer prosjektlederen at prosjektets mål og rammer til enhver tid er oppdaterte?  
17: Drøftes nøkkelmedarbeidernes motivasjon for arbeidet på en tilfredsstillende måte?  
18: Oppmuntres kreative innspill, og blir de fulgt opp?  
19: Anerkjennes forstandig ledelse, og blir uforstandig ledelse kritisert?  
20: Tilkjennegir prosjektets nøkkelpersoner god teamforståelse og teamånd?  

Viktigste motivasjon: At alle prosjektmedarbeiderne er begeistret for prosjektets mål og mener den tekniske fremdriften bidrar til god måloppfyllelse

Viktigste kommunikasjon: At prosjektleder sørger for all strukturell og kulturell informasjon fungerer som den skal