Svein Arne Jessen

Prosjektledelse trinn for trinn

Risikovurdering av hverdagsprosjekter

Svarer du ja på 7 eller færre spørsmål bør du gå tilbake og revurdere prosjektidéen.

8 eller flere ja? Gratulerer! Du bør gå videre med prosjektidéen.

1: Er det i prosjektplanen satt av tid til drøfting av riski?  
2: Finnes det en oppdatert liste med de risiki videre prosjektfremdrift kan innebære?  
3: Finnes det en oppdatert liste med sannsynligheter knyttet til hver risikofaktor?  
4: Er størrelsene på risiki og sannsynligheter drøftet med ekspertise innefor de respektive områdene?  
5: Er det for hvert sannsnynlige utfall beskrevet hvilken konsekvens et uheldig utfall kan få?  
6: Finnes det et foreslått handlingsalternativ for hvert uheldige utfall?  
7: Er det for den videre prosjektfremdriften definert et risikoakseptabelt og et risikofarlig område?  
8: Er bruker og oppdragsgiver kjent med de risiki videre prosjektfremdrift kan innebære?  
9: Har prosjektleder blitt gitt anledning til å foreta nødvendige handlinger dersom nødvendig?  

Viktigste motivasjon: At de risiki som prosjektet innebærer leder til "positiv angst"

Viktigste kommunikasjon: At graden av risiki ved videre fremdrift formidles til alle prosjektets interesser