Knut Boye, Terje Heskestad, Eirik Holm

Kostnads- og inntektsanalyse