Morten Kjelland

Erstatningsrett - en lærebok

Om forfatteren

Morten Kjelland er professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han ble i 2008 dr.juris. på avhandlingen «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler». Han har utgitt en rekke bøker og artikler i alminnelig og spesiell erstatningsrett. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Se NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjellands vitenskapelige arbeider er hovedsakelig innen erstatnings- og velferdsrettslige emner, og omfatter temaer slik som ansvarsetablering og erstatningsutmåling relatert til både alminnelig erstatningsrett og spesiell erstatningsrett (f.eks. pasientskaderett). Personskadeerstatningsretten har en rekke grensesnitt mot andre rettsfelt som trygde-/velferdsrett samt andre fagområder som medisin. Kjelland har arbeidet i flere av disse skjæringsfeltene, både med forskning og i form av undervisning for blant annet advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper og offentlige ordninger, dommere (i regi av Domstolsadministrasjonen) og for utredende spesialister i medisin og psykologi (i regi av Norsk psykologforening, Legeforeningen mv.).

Kjelland har også arbeidet innen andre områder som menneskerettigheter, sjørett og rettssosiologi, i tillegg til metodefag (juridisk metode og empirisk/statsvitenskapelig metode). Kompetansen er tilbygd med forvaltningsrett, helserett og mer generell velferdsrett.