Morten Kjelland

Erstatningsrett - en lærebok

Velkommen til nettressursen til Erstatningsrett - en lærebok

Her kan du:

• Lese sammendrag av kapitlene i boken

• Løse flervalgsoppgaver (multiple choice)

• Finne spørsmål du kan diskutere i studiegrupper

Redaktør for nettressursen er professor dr. juris Morten Kjelland ved institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta gjerne kontakt med ham på morten.kjelland@jus.uio.no.

Erstatningsrett

ISBN: 978-82-15-02235-2

Morten Kjelland

Erstatningsrett - en lærebok

Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens to hovedspørsmål: Foreligger det erstatningsansvar, og i så fall, hvor langt rekker ansvaret? Fremstillingen omfatter både det privatrettslige og det offentligrettslige erstatningsansvaret.

Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg beskrives reglene om årsakssammenheng og erstatningsutmåling, samt reglene om skadelidtes medvirkning, lempning og solidaransvar. Både personskader, tingsskader og rene formueskader behandles.

Kjøp boken