Håkon Bergsjø Ronny Windvik Lasse Øverlier

Digital sikkerhet

Lenkesamling

Kapittel 1 

Nasjonal strategi for digital sikkerhet
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-digital-sikkerhet/id2627177/ 

Skatteetaten - Vær på vakt mot svindel – logg deg inn
https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/sikkerhet/svindel/ 

Iverksette styringssystem for informasjonssikkerhet.
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/etablere-internkontroll/iverksette-styringssystem-for-informasjonssikkerhet/  

NSM Veiledere og råd
https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/regelverk/veiledninger/ 

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet
https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/andre-publikasjoner/grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet-2-0/ 

Fokus 2020 - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer for Norge
https://forsvaret.no/fokus 

NSMs årlige risikovurdering – digitale avhengigheter, oppkjøp og investeringer
https://www.nsm.stat.no/aktuelt/risiko-2020/ 

Cryptii Enigma simulator
https://cryptii.com/pipes/enigma-machine 

Cryptii Caesar simulator
https://cryptii.com/pipes/caesar-cipher

Fileformat.info hash-funksjon utregning
https://www.fileformat.info/tool/hash.htm

AES Encryption and Decryption Online Tool(Calculator)
https://www.devglan.com/online-tools/aes-encryption-decryption 

Nettvett
https://nettvett.no/ 

Datasikkerhet for ledere
https://www.universitetsforlaget.no/datasikkerhet-for-ledere-1
https://www.allvit.no/book/9788215032986-datasikkerhet-for-ledere-hvordan-beskytte-din-virksomhet

Kapittel 5

Grunnlovens §102
https://lovdata.no/lov/1814-05-17/§102 

EMK Artikkel 8
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/emkn/ARTIKKEL_8 

Nettvett — sikkerhet og Internett
https://nettvett.no/veiledninger/sikrere-bruk/internett/

Id-tyveri og forebygging
https://nettvett.no/forebygge-identitetsverdi/
https://www.politiet.no/rad/tyveri-og-vinningskriminalitet/id-tyveri/ 

The Tor project — surf anonymt på nett
https://www.torproject.org/

Tails — start anonym PC fra minnepinne
https://tails.boum.org/ 

Qubes OS — anonymitet for avanserte brukere
https://www.qubes-os.org/ 

Vitenskaplige artikler om anonymitet
https://www.freehaven.net/anonbib/

Kapittel 11

Building Security In Maturity Model
https://bsimm.com/

Gary McGraw personlig hjemmeside
https://www.garymcgraw.com/

Silver Bullet Podcast with Security Gurus
https://www.garymcgraw.com/technology/silver-bullet-podcast/

SAFECode
https://safecode.org/

OWASP Software Assurance Maturity Model
https://owaspsamm.org/

Utvalgte sammendrag fra faget "Informasjons- og programvaresikkerhet"
https://infosec.sintef.no/emne/undervisning/dat250/

Microsoft Threat Modeling Tool
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/develop/threat-modeling-tool-releases-73002061